Youtube Downloader

Bạn có thể nhập vào đường dẫn tới video trên Youtube hoặc ID của Video:

  • youtube.com/watch?v=[ID_Video]
  • youtu.be/...
  • youtube.com/embed/...
  • youtube-nocookie.com/embed/...
  • youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=[ID_Video]

Youtube Downloader 0.10 is licensed under GPL 2.